Obchodní podminky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti New One Future s.r.o., provozovatele webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost New One Future s.r.o. tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky New One Future s.r.o. (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky").

1.2 Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré obchodní vztahy společnosti New One Future s.r.o., do nichž společnost New One Future s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním webového portálu www.job4models.cz (dále už „webový portál“), včetně obchodních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy.

1.3 Webové portály jsou určeny pro právnické a fyzické osoby, pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Bez ohledu na skutečnost, že webové portály jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR, budou případné spory vzniklé v souvislosti se Všeobecnými obchodními podmínkami řešeny dle platných právních předpisů České republiky.

2. Právní vztahy

2.1 Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi společností New One Future s.r.o. a třetí osobou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.2 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Definice použitých pojmů

3.1 Pojmy uvedené v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

Webové portály:

Internetové stránky www.job4models.cz a programy vytvořené společností New One Future s.r.o.určené k užívání ze strany klientů.

Užívání webových portálů WWW.JOB4MODELS.CZ:

Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených ze strany New One Future s.r.o., které jsou veřejně přístupné.

Uživatel:

Každá osoba zaregistrovaná i neregistrovaná na internetových stránkách WWW.JOB4MODELS.CZ, která používá webový portál WWW.JOB4MODELS.CZ dostupné na počítačové síti internet.

Klient:

Právnická či fyzická osoba, které odebírá od společnosti New One Future s.r.o.služby definované v článku 4. Všeobecných obchodních podmínek. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel a mediální zprostředkovatel.

Zprostředkovatel:

Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.

Mediální zprostředkovatel:

Právnická či fyzická osoba, která zprostředkovává nabídku služeb společnosti New One Future s.r.o. definovaných v bodě 4 Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamní prostor:

Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

4. Přehled služeb společnosti New One Future s.r.o.

4.1 Inzerce pracovních pozic a automatizované zpracování dat

Služba inzerce volných pozic a automatizované zpracování dat spočívá v automatizovaném zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a zveřejnění inzerátu volné pracovní pozice při využití webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

4.2 Prohledávání databáze

Společnost New One Future s.r.o. spravuje a je vlastníkem databáze uchazečů o zaměstnání a umožňuje přístup k jejich údajům formou prohlížení databáze za účelem nabídky práce.

4.3 Reklamní služby na internetu

Reklamními službami na internetu se rozumí služby poskytované ze strany společnosti New One Future s.r.o. klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru na, nebo prostřednictvím webového portálu provozovaných společností New One Future s.r.o.ve prospěch klienta.

4.4 Konzultační služby

Konzultačními službami se rozumí poradenství v obchodní činnosti a ostatní služby související s poradenstvím na trhu práce.

5. Pravdivost prezentovaných informací

5.1 Uživatel a klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ výhradně pravdivé informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani společnosti New One Future s.r.o.

5.2 Uživatel a klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

5.3 Za pravdivost prezentovaných informací je odpovědný uživatel nebo klient, který tyto informace uložil na webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ. Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost New One Future s.r.o. uchovávala informace o zápisu dat do webového portálu vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního uživatele či klienta.

5.4 Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s klientem či uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace, nebo pro zamezení používání webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ uživatelem či klientem, který uvedl nepravdivé informace.

5.5 Klient či uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1 Společnost New One Future s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

6.1.1 informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

6.1.2 informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně orientovaných služeb;

6.1.3 nabídek práce, ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro uživatele;

6.1.4 nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);

6.1.5 všeobecných a obchodních informací o produktech klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám” ...), které mají charakter reklamy;

6.1.6 více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice;

6.1.7 informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice);

6.1.8 informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;

6.1.9 informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst společnosti New One Future s.r.o. nebo jiných fyzických či právnických osob;

6.1.10 přímých internetových odkazů na pracovní pozice klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci uživatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají uživatele k registraci.

6.2 Společnost New One Future s.r.o. je oprávněna kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah podle článku 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek. Společnost New One Future s.r.o. je oprávněna upozornit uživatele nebo klienta na rozpor s podmínkami užívání webového portálu a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně odstranit z webového portálu, a to i bez souhlasu klienta nebo uživatele.

6.3 Společnost New One Future s.r.o. si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat webové portály klienta zajišťující odpovědi uchazečů na nabízenou pracovní pozici (dále jen „Odpovědní systémy“). Společnost New One Future s.r.o. si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách společnosti New One Future s.r.o.. O záměru zamezit tomuto užívání se společnost New One Future s.r.o. zavazuje předem informovat klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

6.4 Společnost New One Future s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ uživatelem či klientem, který opakovaně porušil podmínky užívání webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ.

6.7 Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu pozice. Společnost New One Future s.r.o. je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek klienta na změnu údajů odmítnout.

7. Nakládání s osobními údaji uvedenými v databázi

7.1 Klient je povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z databáze před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů.

7.2 Klient je oprávněn nakládat s daty získanými z databáze pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa.

7.3 Klient není oprávněn zpřístupnit třetí osobě bez předchozího souhlasu společnosti New One Future s.r.o./osoby, o jejíž informace se jedná.

7.4 Klient bere na vědomí, že je oprávněn seznámit se s obsahem databáze. V případě zájmu o zpracování osobních údajů je však povinen získat souhlas subjektu osobních údajů ke zpracování dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.5 Společnost New One Future s.r.o. může v případě prokazatelného porušení některého z bodů 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4, zamezit klientovi přístup do databáze.

7.6 V případě, že v důsledku porušení povinností klienta dle tohoto článku vznikne společnosti New One Future s.r.o. škoda, je klient povinen tuto škodu společnosti New One Future s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany společnosti New One Future s.r.o. vyzván.

8. Podklady a garance termínů

8.1 Uživatel a klient je povinen předat společnosti New One Future s.r.o. podklady na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ, pokud není dohodnuto jinak.

8.2 V případě využití webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ nejpozději do 48 hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované časti elektronických systémů společnosti New One Future s.r.o. klientem (tj. prostřednictvím nové registrace klienta), pak jsou informace zobrazeny na webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ po ověření této nové registrace klienta, nejpozději však do 5ti pracovních dnů po řádném odeslání přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje společnost New One Future s.r.o. zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.

8.3 Podklady pro grafické reklamní prostory je možné předávat elektronickou poštou nebo na přenosném nosiči dat v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 2MB. Společnost New One Future s.r.o. si v rámci poskytování svých služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobu reklamního banneru (či jiné grafické reklamy) klienta či uživatele, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ.

8.4 V případě prodlení klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je klient povinen uhradit všechny dodatečné náklady spojené s případným zrychleným zpracováním podkladů.

9. Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

9.1 Společnost New One Future s.r.o. přijímá objednávky od svých klientů, na základě kterých poskytuje služby definované v bodě 4. Všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Závazné objednávky na služby automatizovaného zpracování dat, poskytované společností New One Future s.r.o. lze zaslat e-mailem, poštou. V případě změn služeb po uzavření smlouvy o poskytování služeb je možné, aby toto bylo mezi stranami sjednáno telefonicky nebo emailem.

9.3 Společnost New One Future s.r.o. v případě obdržení objednávky zahájí poskytování služeb podle údajů uvedených v objednávce. V případě, že v objednávce není uvedena specifikace začátku poskytování služby, platí, že poskytování služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

9.4 Klient bere na vědomí, že společnost New One Future s.r.o. vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti klienta.

9.5 Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. Společnost New One Future s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení v případě, že

9.5.1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, kteří v minulosti porušili své závazky a povinnosti vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené se společností New One Future s.r.o.;

9.5.2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou společnosti New One Future s.r.o.;

9.5.3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

10. Uzavření smlouvy

10.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:

10.1.1 okamžikem započetí poskytování služeb dle objednávky prokazatelně doručené společnosti New One Future s.r.o. v případě, že společnost New One Future s.r.o. do tří pracovních dnů objednávku neodmítne;

10.1.2 uzavřením smlouvy mezi klientem a společností New One Future s.r.o.na základě návrhu a jeho přijetí.

10.2 V obchodních vztazích, v nichž společnost New One Future s.r.o. vyžaduje uzavření smlouvy formou návrhu a jeho přijetí, nikoli tedy postup dle bodu 10.1.1. Všeobecných obchodních podmínek, si společnost New One Future s.r.o. vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o čemž včas vyrozumí klienta.

10.3 Klient uzavřením smlouvy nebo zasláním objednávky výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:

10.3.1 respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);

10.3.2 respektováním technických možností média internet a webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ;

10.3.3 obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

11. Fakturace a odměna společnosti New One Future s.r.o.

11.1 Poskytované služby týkající se nabídky a poptávky práce společnosti New One Future s.r.o. jsou zdarma.

12. Předplatné inzerce

12.1 Klient dodá podklady pro inzerci v požadovaném formátu a vždy min. 10 pracovních dní před spuštěním inzerce tak, aby společnost New One Future s.r.o., měla dostačující čas na případné úpravy a realizaci inzerce.

12.1.1. Inzerce bude spuštěna po řádném uhrazení faktury

12.2. Požadované rozměry banerů: 300x250pix

12.3. Formát banerů: .jpg; .gif; .bmp

12.4. Za inzerci náleží společnosti New One Future s.r.o. odměna dle ceníku služeb společnosti New One Future s.r.o. platného ke dni doručení objednávky společnosti New One Future s.r.o..

13. Zprostředkování prodeje služeb společnosti New One Future s.r.o.

13.1 Klient, vyjma zprostředkovatele, se zavazuje využívat služeb společnosti New One Future s.r.o. výhradně pro svou potřebu.

13.2 Zprostředkovatel se zavazuje využívat služeb společnosti New One Future s.r.o. pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel se zavazuje nezprostředkovávat služby společnosti New One Future s.r.o. svým jménem. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj účet zajišťovat přímý předprodej inzertních pozic prostřednictvím webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ, především se zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ. Zprostředkovatel je však oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob. Při porušení tohoto ustanovení je společnost New One Future s.r.o. oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým zprostředkovatelem a požadovat po zprostředkovateli náhradu škody tímto způsobené.

13.3 Zprostředkovatel je oprávněn užít jakékoli obchodní značky společnosti New One Future s.r.o. pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti New One Future s.r.o.. Při porušení tohoto ustanovení je společnost New One Future s.r.o. oprávněna s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovýmto zprostředkovatelem.

13.4 Nabídky práce od zprostředkovatelů mohou být na webových portálech WWW.JOB4MODELS.CZ označeny a prezentovány uživatelům jakožto pozice nabízené zprostředkovateli. O určení, zda je daný subjekt zprostředkovatel ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, rozhoduje výhradně společnost New One Future s.r.o.. Zprostředkovatel bere tuto skutečnost na vědomí.

13.5 Mediální zprostředkovatel může na základě dohody se společností New One Future s.r.o. zprostředkovávat reklamní služby podle bodu 4.4 Všeobecných obchodních podmínek. V tomto případě náleží zprostředkovateli standardní agenturní provize ve výši 20% z objemu zprostředkovaných služeb. Agenturní provize se nevztahuje na služby definované v bodech 4.1, 4.2,4.4 Všeobecných obchodních podmínek.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1 Společnost New One Future s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže:

14.1.1 podklady dodané klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);

14.1.2 klient je v prodlení se zaplacením odměny společnosti New One Future s.r.o. v době splatnosti faktur;

14.1.3 klient prokazatelně poškozuje dobré jméno společnosti New One Future s.r.o. nebo jejích obchodních značek;

14.1.4 klient požaduje prezentování informací na webovém portálu WWW.JOB4MODELS.CZ, které jsou v rozporu s bodem 6.1 Všeobecných obchodních podmínek;

14.1.5 společnost New One Future s.r.o. zjistí u Odpovědních systémů klienta závady dle bodu 6.3 Všeobecných obchodních podmínek.

14.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu:

14.2.1 v případě služeb podle bodů 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne zahájení poskytování služby, a to pouze v případě, že u služby dle bodu 4.1 a 4.2 neobdržel klient od společnosti New One Future s.r.o. žádnou reakci uchazeče na inzerci, a u služby dle bodu 4.3 a 4.4 nebylo zahájeno čerpání této služby klientem.

14.2.2 v případě služeb podle bodů 4.4 Všeobecných obchodních podmínek nejpozději do třetího dne ode dne obdržení závazné rezervace termínu poskytování služby;

14.3 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany společnosti New One Future s.r.o. po dobu delší než 5 pracovních dnů, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně nebo e-mailem vyrozumí společnost New One Future s.r.o. o přerušení služby a vyzve ji ke zjednání nápravy.

15. Zánik smlouvy

15.1 Smlouva uzavřená mezi společností New One Future s.r.o. a klientem zaniká:

15.1.1 uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;

15.1.2 odstoupením od smlouvy v souladu s článkem 14. Všeobecných obchodních podmínek;

15.1.3 dohodou společnosti New One Future s.r.o. a klienta.

15.2 V případě, že smlouva zanikne v důsledku odstoupení společnosti New One Future s.r.o. od smlouvy dle bodu 14.1.2 Všeobecných obchodních podmínek, je společnost New One Future s.r.o. oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z odměny vyfakturované na základě zaniklé smlouvy.

15.3 V případě, že klient odstoupí dle bodu 14.2 Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování reklamní služby na internetu podle bodu 4.3. Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se klient uhradit společnosti New One Future s.r.o. storno poplatek ve výši 50% z objemu zakázky.

15.4 V případě, že klient odstoupí dle bodu 14.2. Všeobecných obchodních podmínek od smlouvy o poskytování konzultačních služeb podle bodu 4.4 Všeobecných obchodních podmínek, zavazuje se klient uhradit veškeré storno poplatky uplatněné dodavatelskými organizacemi vůči společnosti New One Future s.r.o. a dále se zavazuje uhradit společnosti New One Future s.r.o. storno poplatek ve výši 10% z objemu zakázky.

15.5 Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny řádně vyfakturované dle bodu 11.2 Všeobecných obchodních podmínek, vzniká společnosti New One Future s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

15.7 Společnost New One Future s.r.o. si vyhrazuje právo v případě prodlení klienta s úhradou odměny řádně vyfakturované dle bodu 11.2 Všeobecných obchodních podmínek po dobu delší než jeden kalendářní měsíc prezentovat informace o závazku klienta na webových portálech WWW.JOB4MODELS.CZ.

16. Odpovědnost za škodu

16.1 Společnost New One Future s.r.o. je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení společnosti New One Future s.r.o., a to minimálně po dobu, po kterou trval výpadek.

16.2 Společnost New One Future s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení společnosti New One Future s.r.o.. "Vyšší mocí" se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení Objednávky a ke které došlo bez zavinění společnosti New One Future s.r.o., pokud nebyla způsobena jeho chybou či nedbalostí. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně společnosti New One Future s.r.o., zavazuje se společnost New One Future s.r.o. bez zbytečného odkladu uvědomit klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude společnost New One Future s.r.o. pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.

16.3 Odpovědnost společnosti New One Future s.r.o. za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením společnosti New One Future s.r.o. v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi společností New One Future s.r.o. a klientem je omezena na částku uhrazenou klientem za služby na základě uzavřené smlouvy. Společnost New One Future s.r.o. není povinna hradit klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

16.4 Společnost New One Future s.r.o. neodpovídá za obsah nabídek práce / inzerátů ani za správnost informací a dat vyplněných v profilech uživatele.

17. Autorská práva a ochranné známky

17.1 Klient, uživatel nebo zprostředkovatel je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, fotografií, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti New One Future s.r.o. použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.

Společnost New One Future s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv klientem. V případě, že společnosti New One Future s.r.o. vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem, uživatelem nebo zprostředkovatelem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient, uživatel nebo zprostředkovatel společnosti New One Future s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany společnosti New One Future s.r.o. vyzván.

17.2 Klient není oprávněn užít jakýmkoli způsobem webový portál

WWW.JOB4MODELS.CZ nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného (písemného) souhlasu společnosti New One Future s.r.o. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.

17.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na webových portálech WWW.JOB4MODELS.CZ je přípustné pouze pro soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti New One Future s.r.o., jsou zakázány.

18. Dohoda o soudní příslušnosti

18.1. Společnost New One Future s.r.o. a klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud společnosti New One Future s.r.o., příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud společnosti New One Future s.r.o.

19. Nakládání s daty, ochrana osobních údajů

19.1. Společnost New One Future s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za data uložená na webovém portálu WWW.JOB4MODELS.CZ, pokud dojde k jakémukoliv napadnutí, poškození nebo útoku na server webového portálu.

19.1. Společnost New One Future s.r.o. taktéž nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům, klientům a zprostředkovatelům vzniknout v důsledku užívání webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ. Nebo v důsledku nesprávné komunikace a vztahu mezi uživatelem a klientem či třetí osobou.

19.1. Společnost New One Future s.r.o. není odpovědný za uživatelem, klientem nebo zprostředkovatelem umístěné a zveřejněné fotografie, jako i za vložené pracovní nabídky, komentáře, příspěvky, chat a zprávy.

19.1. Společnost New One Future s.r.o. nemá vůči uživatelům ani třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na webovém portálu WWW.JOB4MODELS.CZ, kromě povinností uvedených v těchto pravidlech, žádné jiné další povinnosti.

20. Registrační podmínky

20.1. Podmínky využívání služeb elektronického trhu práce a registrovaných služeb společnosti New One Future s.r.o. na webovém portálu WWW.JOB4MODELS.CZ.

20.2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění pro Českou republiku tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem mé prezentace potenciálním zaměstnavatelům jako příjemcům a za účelem zprostředkování zaměstnání. Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly, fotografie), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, zdravotního stavu, aktuálních fotografií a představ a požadavků Vámi hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek.

20.3. Výčet potenciálních zaměstnavatelů naleznete www.job4models.cz. Beru na vědomí, že okruh potenciálních zaměstnavatelů se může měnit.

20.4. Přístup k výše zmíněným údajům má kdokoliv, kdo využívá výše uvedené WWW stránky na internetu. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., §18, odst. 1, odd. a), kdy data jsou součástí veřejně přístupného datového souboru.

20.5. Tento souhlas uděluji společnosti New One Future s.r.o. provozovatele webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ a to na dobu neurčitou.

20.6. Souhlasím s použitím profilové fotografie pro společnost New One Future s.r.o. na titulním banneru webového portálu WWW.JOB4MODELS.CZ.

20.7. Souhlasím s využíváním mého elektronického i telefonického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb společnosti New One Future s.r.o., tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích osob. Současně souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti New One Future s.r.o. a podmínkami užívání elektronických systémů společnosti New One Future s.r.o., jejíž podrobné znění jsem si důkladně přečetl(a) na internetové adresehttp://www.job4models.cz/podminky.

20.8. Registrace na webovém portálu WWW.JOB4MODELS.CZ je zdarma. Společnost New One Future s.r.o. muže tento stav po upozornění registrovaných členů kdykoliv změnit.

20.9. Registrací potvrzuji, že jsem obeznámen(a) s obchodními podmínkami společnosti New One Future s.r.o. a plně jim rozumím a souhlasím.

21. Soutěž

21.1. Soutěžící je povinen se řídit pravidly dané soutěže.

21.2. V případě porušení pravidel soutěže, bude soutěžící automaticky ze soutěže vyloučen.

21.3. Jakékoliv použití automatického hlasování, robotů, aplikací, apod., je zakázáno. V případě použití těchto prostředků při hlasování bude soutěžící ze soutěže automaticky vyloučen.

22. Kontaktní údaje

22.1 Kontaktní údaje WWW.JOB4MODELS.CZ:

New One Future s.r.o.
Samota 197, Olomouc - Slavonín
783 01

IC: 02168901
DIČ: CZ02168901

Společnost vedená pod spisovou značkou C57300 u Krajského soudu v Ostravě.

Tým portálu Job4Models.cz: info@job4models.cz

Nabídka a poptávka práce, inzeráty: inzerce@job4models.cz

č.ú 107-5559850287/0100

23. Závěrečné ustanovení

23.1. Společnost New One Future s.r.o. je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi společností New One Future s.r.o. a klientem či uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 7. 2016.

Tvář Job4Models doporučuje

celebrita
Michaela Haladová
modelka

“Miss Motorsport, titul Miss Talent z Miss Global Beauty Queen 2015 a Miss Fashion TV Czech doporučuje Job4Models.cz“

celebrita
Dominika Hužvárová
modelka

“ Portál Job4Models vřele doporučuji všem začínajícím i zkušeným hosteskám, nebo modelkám. Sama jsem zda již našla spoustu zajímavých nabídek na focení kalendářů, přehlídek, apod.“

celebrita
Monika Foltýnová
modelka

“Portál Job4Models doporučuji všem modelkám i hosteskám. Přehledný a jsou zde velice zajímavé nabídky. Miss Haná 2015“

Job4Models doporučuje

celebrita
Mya Mirell

“Modelka Mya Mirell je velice profesionální, a proto ji doporučujeme jako modelku a fotomodelku. Neváhejte a kontaktujte ji.“

celebrita
Markéta Lukasová

“Doporučujeme Markétu, jako modelku, fotomodelku a také hostesku. Neváhejte a kontaktujte ji.“

celebrita
Kristýna Štolpová

“Doporučujeme Kristýnu, jako modelku a fotomodelku pro vaše projekty. I. vícemiss Miss Haná 2015. U nás ji můžete kontaktovat.“

Největší databáze modelek a hostesek / modelů a promotérů
Bezpečnost a ochrana proti spamu
Snadno a rychle se domluvíte na spolupráci
Spolupracujeme s předními modelingovými a hostessingovými agenturami
bottomBanner bottomBanner bottomBanner bottomBanner
bottomBanner bottomBanner bottomBanner bottomBanner
bottomBanner bottomBanner bottomBanner bottomBanner
Najdete nás na facebooku All rights reserved. Copyright © 2013
Ve spolupráci s Martinem Musilem
vytvořilo Just result